Säännöt

HAUSJÄRVEN HAUKUT (HauHau) SÄÄNNÖT, 10.11.2009

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Hausjärven Haukut (lyhenne HauHau) ja sen kotipaikka on Hausjärvi

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä rotukoiraharrastusta lajista riippumatta. Yhdistys edistää ja ylläpitää erityisesti agilityharrastusta ja –kilpailutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhdistyksen harjoittaa alansa valistustyötä, järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä sekä koirakokeita ja kilpailuja. Yhdistys sitoutuu noudattamaan eri koiraharrastuslajeja koskevia kilpailusääntöjä ja muita määräyksiä. Yhdistys liittyy Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:hyn sekä paikallisen kennelpiirin jäsenyhdistykseksi. Lisäksi yhdistys liittyy Suomen Agilityliittoon. Yhdistyksen on mahdollista liittyä myös muihin koiraurheilun keskusjärjestöihin (esim. Suomen Palveluskoiraliitto ry), mikäli jäsenten osallistuminen ko. lajien kisoihin niin vaatii.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäsenyys ei edellytä Hausjärven Haukkujen edustamista kisoissa. Jäsenellä on oikeus kuulua myös muihin koirayhdistyksiin.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 vuodeksi kerrallaan valittavaa varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi ja ensimmäisellä kerralla eroavat jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautta, astuu varajäsen hänen tilalleen toimikauden loppuun. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi.
 • 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 • 11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Hausjärven Haukut on jäsenenä

 • Suomen Kennelliitossa
 • Suomen Palveluskoiraliitossa
 • Suomen Agilityliitossa
 • Etelä-Hämeen kennelpiirissä